fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Jaeike Stienstra / Jaeike met paarden

Organisatie van coaching, masterclasses, begeleidingstrajecten en trainingen worden uitgevoerd door Jaeike Stienstra / Jaeike met paarden en draagt de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten die onder deze naam vallen.

Vestigingsadres:
Sint Janspad 14
8891 JA Midsland
06-14442581

www.jaeikemetpaarden.nl
KvK 01107080

Artikel 1. Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer/Coach: Jaeike Stienstra / Jaeike met paarden.  Jaeike met paarden biedt diensten aan op het gebied van coaching, training en aanverwante werkzaamheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dit geval betreft Opdrachtnemer / Coach alle natuurlijke persoon die vanuit de naam Jaeike met paarden werkzaam zijn bij Jaeike met paarden (zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon), en zal verder worden gesproken van Coach.

Opdrachtgever/Coachee
De natuurlijke of rechtspersoon die Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden, van Coach afneemt, en er zal verder   worden gesproken van Coachee. Coachee kan tevens als rechtspersoon de Opdrachtgever zijn.

Diensten
Alle door Coach aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies, op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. Deze betreft ook de geleverde producten en diensten waaronder onder andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht. Coach behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies aan te brengen.

Overeenkomst
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Coach tot het verlenen van Diensten door Coach ten behoeve van Coachee. En tot het volledig ontvangen van en meewerken aan Diensten door Coachee.

Tijdelijke korting
Bij tijdelijke kortingen wordt een traject voor een lagere prijs aangeboden, mits er gereageerd wordt vóór de op de website vermelde datum. Op de vermelde datum zelf, wordt het traject weer voor de reguliere prijs aangeboden.

Overmacht
Ziekte is overmacht. Als eenmanszaak kan Coach bij ziekte niet aan haar    verplichtingen voldoen. Aangezien dit een overmacht situatie is, kan eventuele geleden schade niet worden verhaald op Coach.

Website acceptatie

 Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

 1. Bezoekers van de website dienen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden én met de privacyverklaring. Indien zij met één of beide       documenten niet akkoord gaan, dan is het beter dat zij geen gebruikmaken van de Diensten van Jaeike met paarden.
 2. Wanneer een bezoeker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, gaat hij of zij  er ook mee akkoord dat hij of zij regelmatig een melding krijgt toegezonden, bijvoorbeeld wanneer er een nieuw blogbericht op de website is
 3. Cliënten die zich telefonisch inschrijven, verklaren zich zonder tegenbericht akkoord met de inhoud van dit reglement.

Vrijwaring

Zowel coaching in het algemeen, als de begeleiding van Jaeike met paarden zijn geen therapie. Coach zal open en indringende vragen stellen, die zullen helpen bij het verduidelijken van doelen, problemen en doelstellingen.

Van Coachee wordt verwacht dat hij/zij:

 1. op persoonlijk en professioneel gebied zelf het beste weet wat goed voor hem/haar is en capabel is te beslissen wat hij/zij wel of niet wil, gebaseerd op de eigen afwegingen.
 2. zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en mede daardoor op zijn/haar gedrag kan worden aangesproken. Adviezen gegeven door Coach zijn slechts suggesties, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 3. toegewijd is aan zichzelf en verantwoordelijk is voor de voortgang van het proces en het bereiken van de gestelde doelen.
 4. zich ervan bewust is dat een Dienst niet om hem/haar of voor hem/haar zal worden gedaan. Maar dat Coachee alleen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen ervaring. Als Coachee niet krijgt wat hij/zij wil, zal Coachee vragen om verduidelijking en eventuele problemen boven tafel brengen, ongeacht hoe ongemakkelijk het voor hem/haar kan zijn.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Coach in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Coach derden betrekt voor de uitvoering.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen maar geldig, als zij schriftelijk zijn overgekomen tussen Coach en Opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop-of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Coach deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet meer gelden of ongeldig worden gemaakt, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Coach en Opdrachtgever zullen dan overleg plegen om een nieuwe bepaling overeen te komen, die de ongeldige bepaling vervangt. Daarbij zoveel mogelijk overeen te stemmen met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer Opdrachtgever Diensten van Coach afneemt, die als vervolg op eerdere Diensten of als aanvulling op eerdere Diensten gelden.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De prijzen van de tarieven die vermeld zijn op de website zijn inclusief BTW, tenzij dat uitdrukkelijk anders is vermeld. Door inschrijving van Opdrachtgever op de aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies gaat deze akkoord met de vermelde
 2. Opdrachtgever ontvangt een factuur als bevestiging voor de
 3. De Overeenkomst tussen Coach en Opdrachtgever komt tot stand wanneer  Opdrachtgever de betaling heeft voldaan.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Met de Coachee gesloten overeenkomsten leiden voor de Coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Coach verlangd kan worden.
 2. Iedere Overeenkomst betekent voor Coach en Opdrachtgever dat zij zich moeten houden aan de gemaakte afspraken.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit  vereist, heeft Coach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Coachee
 4. De Coachee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Coachee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Coach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Coach zijn verstrekt, heeft de Coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Coachee in rekening te brengen.
 5. Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Coach is uitgegaan van door de Coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Coach een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Coach op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op Coach werkt alleen op eigen initiatief met derden en kan daar niet toe worden verplicht door Coach aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daar bijbehorende werkzaamheden van een eventuele derden.

 

Artikel 5. Contractduur 

 1. Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor de afgesproken bepaalde tijd van de duur van het traject tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

 

Artikel 6. Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Coach bestaat uit een vast bedrag dat vooraf bepaald is per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst.
 2. Alle honoraria zijn van toepassing per persoon. Afwijkende afspraken kunnen gemaakt worden indien Opdrachtgever in groepsverband gebruik zou willen maken van Diensten, dit uitsluitend in goed overleg met Coach, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
 3. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) maar exclusief reis-en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van eventueel ingeschakelde derden.
 4. Coach kan Opdrachtgever verzoeken om de volledige voorschot te betalen. Coach heeft wanneer door hem een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Coach heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 5. Coach behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 7. Betaling

 1. De betaling moet vooraf plaatsvinden. De betaling dient te geschieden uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de eerste sessie, training of workshop op een door Coach aan te geven betalingswijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Bij geen betaling uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de eerste sessie, training of workshop is de Opdrachtgever in verzuim en zal de tijdstip van de eerste sessie, training of workshopdeelname verschuiven totdat de betaling in zijn geheel is voldaan door de Opdrachtgever.
 3. In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Coach hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Coach biedt een optie tot betaling in termijnen (totaalbedrag van de Dienst gedeeld door het aantal afgesproken termijnen). De termijnbedragen dienen voldaan te zijn voor aanvang van de eerste sessie, training of workshop in de desbetreffende maand. De factuur dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de laatste sessie, training of workshop. De deelnemer ontvangt eenmalig een factuur en een schriftelijke bevestiging van de gemaakte betalingsafspraken.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens & Privacyverklaring 

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Coach wordt aan Coach toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Coach uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. In navolging van de wet Persoonsregistratie (bescherming privacy) worden deelnemersgegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden (ter inzage) verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.
 3. Coach verzamelt alleen naam en e-mailadres van de bezoeker, die vrijwillig zijn ingegeven ten behoeve van toezending van nieuwsbrief en nieuwe blogberichten.
 4. Coach bewaart alle gegevens van aanmeldingen en Coachees op een beveiligde plek.
 5. Jaeike met paarden gebruikt zelf geen tracking cookies en cookies die persoonlijke gegevens bevatten. Wel wordt er gebruik gemaakt van software van derden die tracking of andere cookies kan bevatten.
 6. Jaeike met paarden behoudt het recht voor om de Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, zonder de bezoeker en/of Coachees daarvan op de hoogte te stellen. Het is afdoende om de wijziging op de website door te voeren.

 

Artikel 9. Geheimhouding 

 1. Coach is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Behalve wanneer de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Alle informatie die door Opdrachtgever is meegedeeld of die voortvloeit uit de aard van de informatie, geldt als vertrouwelijk. Coach draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een Dienst worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen Coach en Coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Coach zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.